Gebruiksvoorwaarden van de website AMJane.be

1. Principes

1.1 Het gebruik van de website amjane.be van het bedrijf amjane is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van de onderstaande voorwaarden.

1.2 Deze gebruiksvoorwaarden (onder de “voorwaarden”) regelen uw gebruik van de site amjane.be, de inhoud (als tekst, gegevens, informatie, software, beelden of foto’s) die door amjane en haar dochterondernemingen (samen “amjane”) op de website (samen “materialen”) en de diensten (“diensten”) die door amjane via de website ter beschikking worden gesteld.

1.3 De website amjane.be, materialen en diensten worden hierna gedefinieerd als de “website” of als de “site” of als amjane.be.

 

2. Algemene bepalingen

2.1 AMJane (JEANNE CASSIERS), registratienummer nr. BE0743.466.002, met hoofdzetel gevestigd te 19, rue de Dublin, 1050 Bruxelles, BELGIQUE (tel: 0032472715758; mail: hello@amjane.be) is de eigenaar van amjane.be.

2.2 De Website is beperkt tot het exclusieve persoonlijke, niet-commerciële gebruik van de gebruiker.

2.3 Het is ten strengste verboden de Website te gebruiken voor enig ander doel, met inbegrip van het hergebruik op een andere site die geen eigendom is van AMJane of, in het algemeen, binnen een IT-omgeving die niet aan AMJane toebehoort.

2.4 Bovendien is het, in het algemeen, ten strengste verboden om de Website of delen ervan te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, uit te voeren of te verspreiden.

2.5 Elk ongeoorloofd gebruik van de Website zal een inbreuk zijn op deze Voorwaarden en kan een inbreuk vormen op de wetten van het auteursrecht en het handelsmerk, en andere wetten, zoals de wetten op de patenten.

2.6 AMJane vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de schending van de wetten op de intellectuele eigendom (auteursrecht, merken, octrooien, …) niet alleen een burgerlijke fout is die de overtreder kan blootstellen aan het betalen van schadevergoeding aan AMJane, maar in de meeste OESO-landen ook als een strafbaar feit wordt beschouwd.

2.7 Het is het standaardbeleid van AMJane om degenen die haar intellectuele eigendom schenden, te vervolgen.

 

3. Vertrouwelijke informatie

3.1 “Vertrouwelijke informatie” betekent informatie of materiaal verzameld op de Website. De Vertrouwelijke Informatie bevat echter geen informatie of materiaal dat (i) algemeen bekend was bij het publiek op de datum van bekendmaking; (ii) algemeen bekend wordt bij het publiek na de datum van bekendmaking, anders dan als gevolg van het handelen of nalaten van de ontvangende partij; (iii) rechtmatig bekend was bij de ontvangende partij vóór de ontvangst van de informatie van de bekendmakende partij; (iv) de ontvangende partij rechtmatig heeft ontvangen van een derde partij zonder dat die derde partij een geheimhoudingsplicht heeft geschonden; of (v) onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij.

3.2 De ontvangende partij mag (i) geen Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan een derde partij behalve zoals toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden; (ii) geen gebruik maken van Vertrouwelijke Informatie behalve in de context van deze Gebruiksvoorwaarden; of (iii) Vertrouwelijke Informatie beschikbaar stellen aan een van haar gebonden of verbonden/geassocieerde ondernemingen volgens de wetgeving van België, werknemers, vertegenwoordigers, consultants of leveranciers behalve die welke een overeenkomst hebben ondertekend die bepalingen bevat die vergelijkbaar zijn met de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden en die een “need to know” hebben in de context van deze Gebruiksvoorwaarden (“Bevoegde Ontvangers”).

3.3 Elke partij is aansprakelijk jegens de andere partij voor elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden door haar Geautoriseerde Ontvangers. De ontvangende partij zal dezelfde zorgvuldigheidsnorm hanteren om de Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij te beschermen als die welke geldt voor haar eigen informatie en materiaal van vergelijkbare aard, maar niet minder dan redelijke zorgvuldigheid.

3.4 Niettegenstaande het tegendeel, zullen de beperkingen op openbaarmaking en gebruik die hierin worden uiteengezet, het recht van de ontvangende partij om (a) onafhankelijk producten of diensten te ontwerpen, te ontwikkelen, te verwerven, op de markt te brengen of anderszins te verhandelen, direct of indirect, die concurrerend zijn met die van de bekendmakende partij, niet beperken of beperken; of (b) personeel te detacheren voor welk doel dan ook.

3.5 De ontvangende partij mag vertrouwelijke informatie bekendmaken op grond van een geldig gerechtelijk of overheidsbesluit, op voorwaarde dat de ontvangende partij de bekendmakende partij vooraf in kennis stelt van en in redelijkheid samenwerkt met de bekendmakende partij, zodat de bekendmakende partij de gelegenheid heeft om een vertrouwelijke behandeling of andere beschikbare bescherming te vragen.

 

4. Voorbeelden van uitdrukkelijk uitgesloten toepassingen

4.1 De gebruiker verbindt zich ertoe de website amjane.be niet te gebruiken (met inbegrip van het materiaal of de diensten die worden verkregen via de website amjane.be

4.1.1 Op een manier die in strijd is met enige wet of reglementering, met inbegrip van internationale verdragen. OF

4.1.2 Op een manier die de normale werking van de Site amjane.be, de servers of de netwerken die met de Site amjane.be verbonden zijn, op welke manier dan ook zou verstoren. OF

4.1.3 Bewaken, lastigvallen, schade toebrengen aan een derde partij of de rechten van een derde partij schenden. OF

4.1.4 Zijn identiteit verbergen of zich voordoen als een ander persoon.

4.2 Het gebruik van datamining tools, robots of andere methoden om gegevens op de Site amjane.be te extraheren of te verzamelen is eveneens verboden, evenals elke daad van hacken, zoals diefstal van het wachtwoord, wijziging van de inhoud of ongeoorloofde toegang tot de computersystemen die de Site hosten.

 

5. Persoonlijke gegevens

5.1 De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het feit dat indien hij zich op de Site amjane.be registreert om een account aan te maken of via de Site contact op te nemen met AMJane om producten of diensten te verkrijgen, AMJane persoonlijke informatie over hem/haar kan verzamelen.

5.2 Het gebruik van de persoonsgegevens van de gebruikers van de Site wordt geregeld door het privacybeleid van AMJane, dat integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

6. Beëindiging

6.1 Onder voorbehoud van het onderstaande onderdeel ‘DISCLAIMER EN LIMITATIE VAN DE AANSPRAKELIJKHEID’, behoudt AMJane zich het recht voor om de gebruikersregistratie en de toegang tot de gehele of een deel van de Site te beëindigen, op te schorten of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en zonder opgave van redenen.

6.2 De gebruiker kan ook op elk moment het gebruik van de Site amjane.be stopzetten.

6.3 In geval van niet-naleving van een van deze voorwaarden, behoudt AMJane zich het recht voor om automatisch de toegang tot de site amjane.be te verwijderen voor de gebruiker die onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte materialen, en alle kopieën daarvan, moet vernietigen.

 

7. Ontkenning en beperking van aansprakelijkheid

7.1 De Website amjane.be wordt gratis ter beschikking gesteld, en is AS IS. De gebruiker erkent dat hij/zij volledig op de hoogte is van deze situatie en verklaart dat hij/zij deze volledig accepteert.

7.2 De gebruiker die vrije toegang tot de Website wenst, erkent bijgevolg alle risico’s verbonden aan het gebruik van de Website te dragen.

7.3 AMJane wijst alle verklaringen en garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke uitdrukkelijke of impliciete garantie.

7.4 Verder garandeert AMJane niet dat de Website voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker (die ervoor kan kiezen om een andere gelijkwaardige website te gebruiken), noch dat deze beschikbaar, up-to-date, veilig en vrij van gebreken zal zijn.

7.5 AMJane garandeert niet dat een defect noodzakelijkerwijs zal worden gecorrigeerd en geeft geen garantie met betrekking tot de resultaten die worden verkregen door het gebruik van de Website. AMJane wijst ook alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de betrouwbaarheid van het materiaal op de Site.

7.6 Indien AMJane aansprakelijk zou worden gesteld ondanks de volledige afwijzing en beperking van aansprakelijkheid zoals vermeld in de vorige paragraaf en de geïnformeerde aanvaarding ervan door de gebruiker, zou bovendien de volgende beperking van de aansprakelijkheid van toepassing zijn.

7.7 AMJane kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade die voortvloeit uit een gebrek of fout in verband met de Site, zoals onrechtstreekse of immateriële schade, zoals tekorten, bijkomende kosten, winstderving, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, schade aan derden, enz.

7.8 Bovendien is de verantwoordelijkheid van AMJane, om welke reden dan ook en voor welke schade dan ook, uitdrukkelijk beperkt tot een forfaitair bedrag van 50EUR.

 

8. Wijziging en/of onderbreking van amjane.be

8.1 AMJane behoudt zich het recht voor om de Website amjane.be op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

 

9. Links naar websites van derden en het creëren van links naar websites

9.1 De links op de Website amjane.be die naar websites van derden leiden, worden enkel ter informatie en zonder enige garantie aangeboden. AMJane is niet verplicht om de inhoud van de sites van derden te controleren en is niet verantwoordelijk voor deze sites. De toegang tot de sites van derden valt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker.

9.2 De gebruiker heeft de mogelijkheid om links naar deze Site aan te maken op voorwaarde dat hij/zij te allen tijde voldoet aan deze Voorwaarden en in het bijzonder aan de onderstaande voorwaarden:

9.2.1 De gebruiker kan een link maken naar elk Materiaal (inclusief het logo van AMJane), maar heeft niet het recht om het te reproduceren.

9.2.2 De gebruiker mag derden niet misleiden omtrent de aard van zijn relatie met AMJane.

9.2.3 De gebruiker mag niet suggereren dat AMJane zijn handelingen of de goederen of diensten die aan anderen ter beschikking worden gesteld, onderschrijft.

9.2.4 De gebruiker mag geen onjuiste of misleidende informatie verstrekken over AMJane, haar producten of diensten.

9.2.5 De gebruiker mag geen onaangename of aanstootgevende inhoud of inhoud die niet geschikt zou zijn voor alle leeftijden.

 

10. Garantie van de gebruiker

10.1 De gebruiker gaat ermee akkoord AMJane te ondersteunen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle verliezen of schade (inclusief advocatenhonoraria) die voortvloeien uit een klacht of vordering die tegen AMJane wordt ingediend en die het gevolg zou zijn van een schending van deze Voorwaarden door de gebruiker (of door een persoon die zijn/haar account gebruikt).

 

11. Diversen

11.1 Deze Voorwaarden vormen de volledige, exclusieve en definitieve tekst van de overeenkomst tussen AMJane en de gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Website amjane.be. Elke vermeende voorafgaande overeenkomst kan niet worden tegengeworpen aan AMJane.

11.2 Deze Voorwaarden en, in het algemeen, de relatie tussen AMJane en de gebruiker worden uitsluitend beheerst door de wet van het gerechtelijk arrondissement dat verantwoordelijk is voor de maatschappelijke zetel van AMJane en elk geschil hierover valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die gevestigd zijn in het gerechtelijk arrondissement dat verantwoordelijk is voor de maatschappelijke zetel van AMJane..

11.3 Indien AMJane geen enkel recht uitoefent of enige bepaling van deze voorwaarden afdwingt, kan dit nooit worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

11.4 Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat deze bepaling wordt vervangen door een bepaling met rechtsgeldige werking die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. De annulering van een of meer bepalingen van deze Voorwaarden maakt de andere bepaling niet ongeldig en blijft van kracht.

11.5 De titels van de artikelen die hierin zijn opgenomen zijn bedoeld om de leesbaarheid van de Voorwaarden te vergroten en hebben geen juridische waarde.

11.6 Deze Voorwaarden, alsmede de rechten en licenties die krachtens deze Voorwaarden worden verleend, mogen niet door de gebruiker worden overgedragen en zijn strikt persoonlijk.

11.7 AMJane mag deze Voorwaarden naar eigen goeddunken wijzigen. AMJane zal echter een bericht weergeven op de wijzigingen die op de Website worden aangebracht. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kan de gebruiker het gebruik van de Website amjane.be stopzetten. Indien de gebruiker de Website amjane.be blijft gebruiken nadat de wijzigingen zijn aangebracht, wordt hij/zij geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

Ontdek het werk van AMJane

We maken van uw merk een prioriteit. Contacteer ons!

    Door uw gegevens in dit formulier in te voeren, gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.

    We maken van uw merk een prioriteit. Contacteer ons!

      Door uw gegevens in dit formulier in te voeren, gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.