Privacybeleid van AMJane.be

Wie verwerkt persoonlijke gegevens?

AMJane, met maatschappelijke zetel te Dublinstraat 19, 1050 Brussel, BELGIË en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0743.466.002 (hierna AMJane) hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van haar website amjane.be en van haar klanten en contacten.

Overeenkomstig de Europese algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679 is AMJane verantwoordelijk voor de verwerking van de aan haar meegedeelde persoonsgegevens. AMJane neemt daarom passende technische en organisatorische maatregelen om deze gegevens te beschermen.

 

Over welke gegevens hebben we het?

De persoonsgegevens die door AMJane worden verzameld en verwerkt, kunnen verschillen naargelang het geval: naam, voornaam, beroep, persoonlijk adres, contactgegevens, bankrekeningnummer, afbeeldingen, gegevens over de bestelling van AMJane, met inbegrip van, in voorkomend geval, de gegevens met betrekking tot het beheer van eventuele rechtszaken, wanneer de betrokken persoon daar uitdrukkelijk mee instemt.

 

Voor welk(e) doel(en)?

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om AMJane in staat te stellen, volgens deze zorgen :

 • follow-up van contactverzoeken en/of aanbestedingen die AMJane bereiken,
 • om de nieuwsbrief en/of andere informatie over de activiteiten van WANE te versturen,
 • om de activiteiten van AMJane te promoten,
 • de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of de precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen, en dus meer in het bijzonder het beheer van de klant, de facturering en de inning te verzekeren. In dit geval worden de desbetreffende gegevens bewaard voor de duur van de uitvoering van het contract, alsmede voor de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen.

Met uitzondering van de hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen worden de gegevens bewaard zolang de betrokkenen daartegen geen bezwaar maken.

 

Wat zijn de rechten van de betrokkenen?

Elke betrokken natuurlijke persoon kan zijn of haar wettelijke rechten van toegang en rectificatie uitoefenen zonder dat hem of haar kosten in rekening worden gebracht. Het is ook mogelijk om de correctie of verwijdering van gegevens te vragen als deze onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn, of als de verwerking ervan beperkt is. Ook is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Tot slot is het in bepaalde gevallen mogelijk om persoonsgegevens die aan AMJane zijn verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Om een van deze rechten uit te oefenen, moet een schriftelijke, ondertekende en gedateerde aanvraag worden gedaan met een kopie van beide zijden van de identiteitskaart van de persoon, die per gewone post naar AMJane wordt gestuurd, of per e-mail naar hello@amjane.be. In het geval van een elektronische identiteitskaart moet ook een officieel woonplaatsbewijs worden bijgevoegd.

Ten slotte heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (bijvoorbeeld in Frankrijk: de CNIL).

 

Aan wie kunnen de gegevens worden doorgegeven?

De persoonsgegevens worden in voorkomend geval meegedeeld:

 • Aan de betrokkenen zelf;
 • Aan de belasting- en sociale zekerheidsinstanties, voor zover dat nodig is om te voldoen aan de fiscale en sociale verplichtingen van AMJane,
 • Aan de onderaannemers van AMJane, zoals een IT-dienstverlener, voor zover dat nodig is voor hun respectieve missies.

Ontdek het werk van AMJane

We maken van uw merk een prioriteit. Contacteer ons!

  Door uw gegevens in dit formulier in te voeren, gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.

  We maken van uw merk een prioriteit. Contacteer ons!

   Door uw gegevens in dit formulier in te voeren, gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.